van Dam Voedings-en Dieetadvies

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dienst hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.
Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat of via de e-mail te worden gedaan.

Tarieven
Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor drie klokuren per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.
Van Dam Voedings- en Dieetadvies hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.
Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina Vergoedingen of navragen bij uw diëtist.

Beëindigen behandeling
De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer je diëtist een dergelijke situatie voorziet.

Betaling en declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel Tarieven zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd met een betalingstermijn van 14 dagen.

Uitblijven van betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel Beëindigen behandeling en Betaling en declaraties vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een tweede betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €5,00 administratiekosten, bij een derde betalingsherinnering met €10,00.

Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel worden bewezen, zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten
Van Dam Voedings- en Dieetadvies doet er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met Van Dam Voedings- en Dieetadvies.
Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website www.klachtenloketparamedici.nl.
Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar via 030-3100929 (maandag en vrijdag tussen 09:00-12:30 uur) of per mail: info@klachtenloketparamedici.nl. Bekijk hier de informatiefolder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.

Contactgegevens
Van Dam Voedings- en Dieetadvies
Gouverneurlaan 3
8016 BK Zwolle
06-21715178
http://www.vandamvoedingsadvies.nl
info@vandamvoedingsadvies.nl